„Elő adta gróf Teleky Jósefnek mind maga, mind pedig Aszszony Annyának néhai, Gróf Teleky László Özvegyének, és Testvéreinek írásban lévő nyilatkoztatását, melly szerint az édes Attyokról reájok szállott nevezetes Könyv-Tárt, az újjonnan felállittandó Magyar Tudományos Intézetnek, ajánlják; ’s ezt minthogy az ugyan azon czélra tett több jeles ajánlások között méltó helyet foglalni fog, és az Ország Gyűlés Irásai közé a’ LXXXIII-dik Szám alatt felvétettetett; az Előlülő közönségessé tétel végett Bory Miklós Itélő Mester által felolvastatván, ezen emlékezetes példáját, a’ nagy érdemű Ajánlók’ jeles Hazafiuságoknak a’ Státusok közönséges örömmel elfogadván, hál’adatos érzéseket, és megelégedéseket eránta »éljen« kiáltásokkal kijelentették.” (Acta comitiorum Regni Hungariae 1825-1827. Tom. 1. 281.)

 
 
 

„Alulirt m. tud. társasági felhatalmazott biztosság egyfelül, másfelül Ferenczy István szobrász a’ következőkben egyeztünk meg: Ferenczi István kötelezi magát nagyméls. gr. Teleki József ur Ö Excja életnagyságu mellszobrát, honi fejér márványból, magyar köntösben, reávetett lepellel, ha tetemes akadály közbe nem jő, junius hónapban elkésziteni négyszáz pengő forintért.”